g3419-6

Stadgar

"Hellenic School of Sweden" - föräldraföreningen för grekisk språkundervisning i Stockholm startades under sommaren 2009. Utdrag av stagdarna följer nedan.

 

Föreningen startades då de fanns det fanns ett stort behov av barn och ungdomar med anknytning till Grekland direkt/indirekt eller andra länder och kulturer, för att få undervisning i det grekiska språket i Sverige. Barnen och ungdomarna har olika modersmål (främst svenska, grekiska) och av olika kulturell bakgrund.

 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och är en länk mellan elever, lärare, skolledning och grekiska ambassadens utbildningssamordnare och skall verka för att eleverna skall få bästa möjliga utbildning. Detta arbete kommer att bedrivas dels genom samarbete med skolans ledning och dels genom föreningens verksamhetsplan.

 

Föreningens syfte är att:

- Främja samarbetet mellan föräldrar och skola.

- Föreningen har som övergripande syfte att bidra till en bra skolmiljö för eleverna tillsammans med skolans ledning. Ändamålet är att utveckla samarbetet mellan hemmet och skolan samt förstärka föräldrarnas roll och inflytande i skolan.

- Arbeta för en kvalitativ undervisning i grekiska språket.

- Bevara och främja grekisk och svensk kultur och tradition.

- Även verka för att elever, föräldrar och skolledning arbetar med frågorna kring flerspråkighet, kulturell mångfald då eleverna har en internationell bakgrund.

- Tjäna som språk centrum för den svensk-grekiska communityn i Stockholm och främja kulturellt samarbete mellan Sverige och Grekland, vad avser språk, musik, teater, konst, litteratur och fritid/motion.

- Skapa samhörighet och gemenskap over generations- och nationsgränser.

- Ordna utflykter och läger samt andra fritidsaktiviteter.

 

Föreningen tillvaratar föreningens intressen i aktuella frågor och verkar aktivt för att utveckla skolan på olika nivåer och arbetar för att föräldrarna ska ställa sin kompetens och sitt engagemang till förfogande för skolan till exempel som klassombud, i föreningens arbetsgrupper eller i olika aktiviteter i skolan.

 

Föreningen ordnar också egna möten kring olika intressanta frågor där föräldrarna dels kan lära känna skolan och dess lärare, dels få bättre kunskap i frågor av betydelse för eleverna i skolan. Tematräffar om olika skolämnen ordnas regelbundet liksom föredrag och diskussioner.

 

- Ordna medlemsmöten för utbytte av åsikter och erfarenheter för alla problem som berör

skolan.

- Insamling av pengar från medlemmar, organisationer, myndigheter, sponsring från företag, lotteriförsäljning samt frivilliga donationer från olika intressenter som vill främja skolan.

- Samverka med olika myndigheter för skolans drift, erkännanden och ekonomisk stöd av grekiska och svenska myndigheter och andra intressenter.

- Erhålla utbildningsmaterial/hjälpmedel när sådan anses behövlig från det grekiska utbildnings-

departementet.

- Tillhandahålla lärare samt lokaler för undervisning.

 

Hellenic School of Sweden stagdar kan laddas ner här


 


 

 

 

Organisations nummer: 802449-8126

BG: 492-5764

Swift: NDEASESS
IBAN: SE649500 00996026 05424098