g3419-6

Hellenic School: Dagordning till Föreningsstämman/Ημερήσια διάταξη για την Γενική Συνέλευση

Kära Medlemmar och Föräldrar/Vårdnadshavare,

Nedan följer Dagordning till Föreningsstämman inför mötet den 29 nov 2014, mellan 11.00-12.30 i Aulan, Östra Reals Gymnasium, på Karlavägen 79 i Stockholm.

Styrelsen behandlar just nu alla inkomna motioner/propositioner, nomineringar och förbereder stämman.

Valsedlarna med nomineringarna och instruktion kommer att skickas ut till alla senast den 22 nov och instruktioner även för poströstning.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta ordföranden eller sekreteraren.
 
Varmt Välkomna den 29 nov 2014!

Med vänlig hälsning,
Hellenic School of Stockholm

Konstantin Papaxanthis                 Panos Adamopoulos
Ordförande                                     Sekreterare
konstantin@hellenicschool.se       panos@hellenicschool.se


DAGORDNING TILL FÖRENINGSSTÄMMAN

1. Årsmötets öppnande
2. Val av
a. Mötesordförande
b. Sekreterare för mötet
c. Protokolljusterare, tillika rösträknare
3. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
4. Fastställande av dagordning och av röstlängd för mötet
5. Föredragning av
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret)
c. Revisorernas revisionsberättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser
7. Behandling av förslag från styrelse från styrelsen och medlemmar (i rätt tid inkomna
propositioner och motioner)
a. Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget
b. Övriga förslag (propositioner) från Styrelsen
c. Förslag från medlemmarna (motioner)
8. Fastställande av föreningens verksamhetsplan
9. Fastställande av budget och medlemsavgift
10. Val av Styrelse. Styrelse och övriga förtroendevalda väljes på två år vid valår. Val av två år
i mandatperiod av ordinarie ledamöter och suppleanter med angiven turordning.
a. Ordförande
b. Minst 2 och max 4 ordinarie ledamöter
c. Minst 2 och max 4 suppleanter
11. Val av revisorer. Revisorer och suppleanter väljes på två år vid valår. Val av två år i
mandatperiod av revisorer och revisorsuppleanter.
a. Minst 1 och max 2 revisorer
b. Minst 1 och max två revisorssuppleanter
12. Val av valberedning
a. Tre ledamöter varav en utses till sammankallande
13. Övriga frågor – diskussionspunkt och ej beslutspunkt
14. Årsmötets avslutande
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna